O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

Výročná správa 2016

Stredisko Evanjelickej Diakonie, Lúčna 814, 093 01 Vranov nad Topľou 

Výročná správa za rok 2016


 

V SED v roku 2016 boli poskytované sociálne služby v dennom stacionári 12 klientom na základe zmluvného vzťahu  medzi klientmi a zariadením SED a po posúdení o odkázanosti na poskytovaní sociálnych služieb. Ďalej sa poskytuje sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie (Slovenský Červený kríž). Zabezpečujeme pracovnú terapiu a záujmovú činnosť.

V roku 2016 sme pokračovali v okrem tradičných podujatí aj v príprave niektorých nových činnosti. Snažili sme sa zaviesť pravidelné fyzické cvičenia na skvalitnenie pohybovej aktivity klientov, rozvíjanie a udržanie pamäťových schopností a v pokračovaní zaužívaných činností. Dominantnou dennodennou aktivitou je duchovné stíšenie. Súčasťou tohto duchovného stíšenia sú aj biblické piesne, ktoré nám približuje po hudobnej aj po obsahovej stránke brat farár M. Vargovčák. Na rozšírenie poznávania duchovnej časti bola v roku 2016 zakúpená náboženská literatúra a Evanjelický posol, ktoré sú prístupné klientom počas celého roka. Špecifickým podujatím bola prednáška z úradu RÚVZ ohľadom krvného tlaku u seniorov, beseda s príslušníčkou PZ na tému bezpečnosti seniorov. Naši klienti sa tiež dobrovoľne zapojili do zbierky potravín, ktorú sme zorganizovali v našom zariadení. Podarilo sa nám získať 270 kg potravín, ktoré naši seniori venovali seniorom  DDS v SED Kšinná. K veľkej obľube našich klientov patrí lúštenie krížoviek, osem smeroviek, čítanie príbehov a rozprávok s vyjadrení sa k danej téme, rozprávanie vtipov, počúvanie hovoreného slova z CD a TV.

V zmysle plánu práce v roku 2016 sme zrealizovali celý rad výletov. Klienti SED navštívili ZOO v Stropkove, Bardejovské kúpele, Červený Kláštor, pamätník na Dukle. Už tradične bolo zorganizované júnové posedenie v altánku záhrady nášho zariadenia a rovnako predvianočné stretnutie v adventom období za účasti členov správnej rady, bratov farárov a  pozvaných hostí. V    našom zariadení sa nachádza aj Banka kompenzačných pomôcok, ktoré požičiavame ľuďom, ktorí to potrebujú nielen z nášho mesta, ale aj okolitých miest a obcí.

Ďakujeme v prvom rade Pánu Bohu za všetko doterajšie požehnanie a vedenie. Taktiež naše poďakovanie patrí aj všetkým tým, ktorí prispeli k tomu, že naše poslanie zlepšovať život seniorom môžeme naďalej napĺňať.

               


 

                                                                                          PaedDr. Jozef Švarbalík

                                                                                  správca zariadenia

 
AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy