O NÁS
Hlavná stránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Deti
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Diakonia
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň

AKTIVITY
Kázne a Informačné listy
Zamyslenia
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

Vitajte

Vítame Vás na stránke Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania vo Vranove nad Topľou. Na tejto stránke nájdete informácie o histórii a súčasnom dianí v našom cirkevnom zbore. 

 


 

Daj, Bože, nádeje, jak ten chlieb voňavý, že zášť sa pristaví!

A radosť národy poleje, poleje!

                                                                          Martin Rázus

 

 


OZNAMY

 

 

 

 

 

 

Pôstne obdobie v cirkevnom roku

 

V stredu 1. marca 2017 začína pôstne obdobie v cirkevnom roku.

 

* Poukazuje na to, že sme na začiatku 40-dňového pôstneho obdobia, ktoré patrí do veľkonočného kruhu sviatkov slávnostnej polovice cirkevného roka.

* V tomto období ide najmä o vnútornú – duchovnú prípravu na veľkonočné sviatky – sviatky vzkriesenia Pána Ježiša Krista, Jeho víťazstva nad diablom, hriechom a smrťou. Počas pôstneho obdobia si kresťania pripomínajú umučenie a smrť Pána Ježiša Krista.
* Postenie – v zmysle odriekania sa istých pokrmov v určité dni – je v našej cirkvi dobrovoľné. Pri správnom, teda nielen vonkajšom, ale predovšetkým duchovnom ponímaní, je pôst dôležitým nástrojom duchovného rastu a duchovnej prípravy ako prejav pokánia.
* Pokánie znamená obrátenie sa človeka k Pánu Bohu, rozpoznanie a priznanie si vlastných omylov a hriechov i nesprávnej cesty a nebezpečenstva nesprávnej situácie, oľutovanie hriechov, prosbu o odpustenie hriechov a pozitívnu zmenu spôsobu života vo svetle  Božieho slova.                

 

V období pôstu je šesť pôstnych nedieľ:
1. Invocavit (Bude ma vzývať; podľa Ž 91, 15)
2. Reminiscere (Rozpomeň sa; podľa Ž 25, 6)
3. Oculi (Oči; podľa Ž 25, 15)
4. Laetere (Veseľte sa; podľa Iz 66, 10)
5. Smrtná – Iudica (Súď; podľa Ž 43, 1)
6. Kvetná – Palmarum (Palmová; podľa Mt 21, 8) – touto nedeľou sa začína Veľký alebo Tichý týždeň.

Počas Veľkého – Tichého týždňa si pripomíname:
pamiatku ustanovenia sviatosti Večere PánovejZelený štvrtok;
pamiatku umučenia, ukrižovania a smrti Pána Ježiša KristaVeľký piatok;
deň hrobového odpočinku Ježiša Krista Bielu sobotu.

Celé pôstne obdobie nám dáva osobitnú príležitosť stíšiť sa pred Pánom Bohom a s Jeho mocou i pomocou urobiť poriadok vo svojom vnútri, a tak aj vo svojom živote. S tým je spojená aj vďačnosť voči Pánu Bohu, uvedomenie si a prijatie dokonalej a nenahraditeľnej lásky nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
Apoštol Pavel nám radí: „Milovaní, keďže teda máme také zasľúbenie, očisťme sa od všetkých poškvŕn tela i ducha a v bázni Božej dokonajme svoje spasenie.“ (2K 7, 1)

 


Počet prístupov:

 


Reformačný týždeň 2017

„Kristova láska nás pobáda k zmiereniu.“

 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2017 bol zameraný na výročie reformácie.

„Ekumenický týždeň“ prebieha každoročne od 18. do 25. januára.  V tomto roku sa sústredil na 500. výročie reformácie, pričom jeho motto znelo „Kristova láska nás pobáda k zmiereniu“ (porov. 2 Kor 5,14). V teologicko-pastoračnom úvode, ktorý pripravila pracovná skupina kresťanských cirkví v nemeckom Wittenbergu sa uvádza, že to bola apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium, ktorá inšpirovala výber citátu z Druhého listu Korinťanom za tému tohto roku.

V nedeľu 22. januára 2017  sa počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov uskutočnila vo Vranove n.T. tradičná Bohoslužba slova, ktorá sa konala v Evanjelickom a.v. Chráme Ducha Svätého. Stretli  sa tu predstavitelia a veriaci cirkví rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, evanjelickej, bratskej a reformovanej, ktorí naplnili chrám nielen svojou prítomnosťou, ale aj túžbou po jednote. Spevom bohoslužbu sprevádzal domáci Chrámový spevokol Ducha Svätého ECAV. Zo spoločenstva  duchovných  bohoslužbe predsedal  evanjelický farár Martin Vargovčák (zborový farár Evanjelickej Cirkvi augsburského vierovyznania vo Vranove n. T). Z jednotlivých denominácií boli prítomní duchovní otcovia: Štefan Albičuk (dekan a farár Rímskokatolíckej farnosti sv. Františka z Assisi vo Vranove Juh);  Matúš Čekan (správca Gréckokatolíckej farnosti sv. Pátra Pia Vranov Juh);  prior Rastislav Ivanecký, OSPPE (farár a rektor Baziliky Minor Vranov Sever); Richard Harvilko (Gréckokatolícka cirkev Vranov Mesto);  Kristína Vargovčáková (námestná farárka ECAV Vranov n. T.), Mathias Gočik (kaplán  Rímskokatolíckej farnosti Vranov Juh)  a Pavol Halža (Cirkev bratská).

Počas bohoslužby veriaci prítomných cirkví stavali symbolický múr a prednášali prosby o odpustenie. Nasledoval akt zmierenia - duchovní jednotlivých denominácií tento múr zbúrali a prestavali do tvaru kríža. Vo svojich príhovoroch   hľadali to, čo jednotlivé cirkvi spája, nie to, čo ich rozdeľuje.  Zjednotili sa v myšlienkach, že svet potrebuje služobníkov zmierenia, ktorí prelomia múry, postavia mosty, zabezpečia pokoj a otvoria dvere k novým životným cestám v mene toho, ktorý nás zmieril s Bohom, v mene Ježiša Krista.

Na záver bohoslužby udelili prítomným spoločné požehnanie. 

Nech prameň zmierenia, ktorý nám daroval Boh, preteká  počas celého roka, aby ľudia našli pokoj a mohli sa stavať mosty zjednotenia. Nech ľudí a cirkvi ženie Kristova láska, aby žili zmierení a búrali múry rozdelenia. Snaha cirkví na území nášho mesta je čoraz viac utužovať a rozvíjať medzináboženský dialóg.

                                                                                                       B. Ocilková
Informačný list 19.03.2017


Informačný list Cirkevného zboru ECAV Vranov nad Topľou

Štúrova ul. 3; 057/446 10 33; 0907 132 767; 0918 828 337; vranov@ecav.sk;

 

DNES: 3. nedeľa pôstna, Oculi

Heslo na rok 2017: Hospodin hovorí:

„Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra.“ Ezechiel 36, 26

Verš na mesiac marec: „Pred šedinami povstaň, ucti si osobu starca a svojho Boha sa boj; ja som Hospodin.“  3.Mojžišova 19, 32                                                                                            

Názov nedele: „Moje oči sú uprete vždy na Hospodina.“  Ž 25,15                                                                                                                

Nedeľný verš: Pán Ježiš hovorí: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie.“  Lukáš 9, 62                                                                                                                         

 

Téma: O vnútorných bojoch.

Úvodné prelúdium

Úvodné slovo, privítanie

Predspev: „Ó Ježiši, Tvoje umučenie“ /ES str. XXI./

  Kňaz:  Ó Ježiši,

   Zbor: Tvoje umučenie, daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie.

   Prihovor sa Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli   

   verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej  

   velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!

Konfiteor-vyznanie hriechov

   Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj a nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a)zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý. Amen.

Pieseň: ES 110     

Sláva, Pozdrav, Kolekta

SZ text: Jer 1, 4-10

NZ text: Ef 5, 1-2.8-14

Pieseň: ES 92  (počas piesne požehnávanie detí)

Evanjelium: L 13, 1-9  

Pieseň-Krédo: ES 83  

Kázeň (Jer 20, 7-13)

Ďakovná modlitba a príhovorné modlitby

Oznamy a apoštolské požehnanie

Pieseň: ES 478, v. 1-2

Antifóna č. 25    

   Kňaz: Hospodin vložil na Krista neprávosti všetkých nás.

   Zbor: Pre nás Ho viedli ako baránka na zabitie.          

Záverečná kolekta

Áronovské požehnanie

Pieseň: ES 478, v. 3-4            * * *             Ukončenie s podaním rúk  

 

Myšlienka Dr. Martina Luthera na nasledujúci týždeň:

„Osud Kristov je aj náš osud.“

 

 

OZNAM O SLUŽBÁCH BOŽÍCH CEZ TÝŽDEŇ:

* Dnes 19. 3. 2017 – 3. nedeľa pôstna, Oculi

   9.00  SB v Kvakovciach

   9.30  Hlavné SB; Detská besiedka

 17.00  Večerné SB

* Utorok 21.3. a Štvrtok 23.3.2017: 17.00  Pôstne večierne

* Nedeľa 26. 3. 2017 – 4. nedeľa pôstna, Laetare (Letný čas!!!)

   9.30  Hlavné SB; Detská besiedka

 18.00 (Letný čas)  Večerné SB

 

OZNAMY:

* Spevokol – nácvik bude vo štvrtok 23.3.2017 po večierni v kostole. * Konfirmandi 2. ročník – v stredu o 17.00 hod. na fare. * Konfirmandi 1. ročník – v piatok o 16.00 hod. na fare.  * Dorast – v piatok o 17.00 hod. v kostole. * Mládež – sobota 18.00 hod. v kostole * Detská besiedka – v  nedeľu v čase konania služieb Božích po druhej piesni. * Mami Klub – bude vo štvrtok od 9.30 hod. na fare. *Pobožnosť v SED – v piatok o 9.00 h. * MOS – stretnutie modl. spoločenstva bude v sobotu 25.3.2017 o 9.00 hod. v kostole.

*** Spovede s VP sa budú v pôstnom období prisluhovať: Smrtná a Kvetná nedeľa po SB; Zelený štvrtok o 18.00hod., Veľký piatok – 2x: po pašiových SB doobeda a tiež večer o 18.00hod. * Spoveď a VP pre straších bude v sobotu pred Kvetnou nedeľou 8.4.2017 o 10.00hod.

*** Modlitebné námety v pôste 2017 za: · požehnané pôsobenie evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku a v zahraničí · službu kaplánov,  farárov, seniorov a biskupov ECAV, za vzťahy v rámci  evanjelickej cirkvi  · vedenie mesta Vranov, za vládu Slovenskej republiky, za všetkých vysoko postavených v spoločnosti (1Tim 2,1- 3) · Na webovej stránke:  http://www.modlitby.sk/500/ prebieha  modlitebná aktivita  500 dní modlitieb za cirkev.

*** Ev. kolegiálne gymnázium v Prešove dáva rodičom do pozornosti možnosť štúdia v dvoch študijných odboroch: 4-ročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky, najmä jazyk anglický pre žiakov 9. ročníka – príjem prihlášok do 20.04.2017 a 8-ročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky, najmä jazyk nemecký pre žiakov 5.ročníka – príjem prihlášok do 20.04.2017.

* Za upratovanie chrámu ďakujeme: B. Dachová * Na budúcu sobotu (13.00hod.) pozývame rodiny: Demčákovci

* ** POĎAKOVANIE všetkým za aktívnu pomoc pri včerajšom stretnutí neord. pracovníkov ŠZS.

MILODARY: * Pri 40. výr. smrti rodičov a 30. výr. smrti starých rodičov obetuje BZ rodina na cirk. ciele 20,-€ a na MŠ 20,-€. * Pri 6. výr. smrti dcérky a sestry Jarky obetujú rodičia Kuncoví a sestra Ľubka 30,-€ na MŠ a 2,-€ na Prameň. * Sestra Terézia Borošová pri 90.narodeninách ďakujúc za Božie požehnanie obetuje na cirk. ciele 50,-€ a na Prameň 5,-€. * BZ manželka a jej tri deti z vďačnosti voči Pánu Bohu za dar manžela a otca pri jeho životnom jubileu obetujú na cirk. ciele 50,-€. * Sestra Adela Mikitová pri 3. narodeninách dcérky Timejky obetuje 20,-€ na cirk. ciele a 20,- € na Prameň.

* Na Prameň: Vl. Jenčko 5,-€; D. Kotuľak 4,-€; M. Michálek 6,-€; J. Beňo 2,-€; A. Pipiková 5,-€;  * Na Spevokol: Vl. Jenčko 15,-€; Na Besiedku: A. Pipiková 15,-€. * Na stretnutie neordinovaných pracovníkov: J. Beňo 20,-€. * Na SED: A. Pipiková 10,-€. Ján Hurný, Kamenná Poruba, 50,- € (za zapožičanie pomôcky); Mária Očkaiová 10,-€; Helena Vysoká 10,-€. * Dobrovoľný príspevok na MŠ: A. Demčák 22,-€; A. Hrehová 20,-€; D. Horváthová 20,-€; J. Gešper 20,-€; V. Jenčko 20,-€; A. Bodorová 20,-€; M. Michálek 20,-€; J. Beňo s rod. 60,-€; M. Hreha 26,-€; P. Sabol 20,-€; A. Pipiková 20,-€; BZ sestra 20,-€; M. Barňáková 20,-€; M. Madurová 20,-€; H. Poliaková 20,-€. Ďakujeme!

* Zborový konvent odsúhlasil a do vašej štedrosti odporúča dobrovoľný milodar vo výške 20€ na rodinu na rok 2017, ako formu splácania záväzkov na opravu objektu MŚ-Dlhá. Ďakujeme!

*Služba presbyterov: dnes: H. Madurová, E. Straková; o týždeň: J. Jenčko, J. Krištan

 * Ofera zminulej nedele: 144,-€. Ďakujeme!

 * Výška CP na rok 2017 zostáva nezmenená vo výške 6,-€ na pokrsteného člena.

*** Pokladničné hodiny na FÚ: streda a piatok 8.30 – 16.00 hod.***

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy

Oznamy