O NÁS
Hlavná stránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Deti
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Diakonia
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň

AKTIVITY
Kázne a Informačné listy
Zamyslenia
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

Vitajte

Vítame Vás na stránke Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania vo Vranove nad Topľou. Na tejto stránke nájdete informácie o histórii a súčasnom dianí v našom cirkevnom zbore. 

 


 

Daj, Bože, nádeje, jak ten chlieb voňavý, že zášť sa pristaví!

A radosť národy poleje, poleje!

                                                                          Martin Rázus

 

 


OZNAMY

 

 

 

 

 

 


Počet prístupov:

 


Informačný list 14.05.2017


Informačný list Cirkevného zboru ECAV Vranov nad Topľou

Štúrova ul. 3; 057/446 10 33; 0907 132 767; 0918 828 337; vranov@ecav.sk; vargovcak79@gmail.com

 

DNES: 4. nedeľa po Veľkej noci. Cantate

(Názov nedele: „Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Lebo vykonal divné veci!“

Žalm 98, 1)

Nedeľný verš: Kristus hovorí: „Ja som cesta i pravda i život.“  J 14, 6

Verš na mesiac máj: „Vaša reč nech je vždy milá, duchaplná.“ Kol 4, 6

Heslo na rok 2017: Hospodin hovorí:

„Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra.“ Ezechiel 36, 26

 

Hlavné SB: Cesta, pravda, život

Organová hudba

Úvodné slovo

Predspev: Ó, Ježiši, Tvoje vzkriesenie...

    Kňaz:  Ó Ježiši,

   Zbor: Tvoje vzkriesenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie.

   Prihovor sa Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli   

   verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej  

   velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!

Konfiteor č. 2 – vyznanie hriechov

   Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj a nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a)zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý. Amen.

Pieseň: ES 214      

Sláva

Pozdrav

Kolekta

Žalm 96

Pieseň: ES 343   (požehnanie detí)   

Kázeň: J 14, 1-14

Modlitba a príhovorné modlitby

Oznamy a apoštolské požehnanie

Pieseň: ES 466, v. 1          

*** Volebný konvent ***

Pieseň: ES 466, v. 2         

Antifóna č. 86     

   Kňaz: Chváľte Hospodina všetky národy a velebte Ho všetci ľudia.

   Zbor: Lebo je nesmierna Jeho milosť nad nami. Haleluja.

Záverečná kolekta

Áronovské požehnanie

Pieseň: ES 466, v. 3       

Ukončenie s podaním rúk   

 

OZNAM O SLUŽBÁCH BOŽÍCH CEZ TÝŽDEŇ:

* Dnes: 4. nedeľa po Veľkej noci – 14.5.2017

   9.30   Hlavné SB; Detská besiedka

 18.00   Večiereň

* Nedeľa o týždeň: 5. nedeľa po Veľkej noci, Rogate – 21.5.2017

  9.00  SB v Kvakovciach

  9.30  Hlavné SB; Detská besiedka

18.00  Večiereň

                                                                                                                                           

OZNAMY:

* Biblická hodinautorok o 17.30 hod. na fare (Téma: Dejiny ev. duchovnej piesne)

* Vyučovanie konfirmandov: 2. ročník – v stredu o 17.00hod. , 1. ročník – piatok o 16.00hod.

* Dorast a mládež: piatok o 17.00hod.

* Mami-klub: štvrtok o 10.00hod.

* Nácvik spevokolu: štvrtok o 18.00 hod. (kostol).

* Pobožnosť v SED – piatok o 9.00 hod.

* MOS – sobota o 9.00 hod. (kostol)

Do pozornosti Vám dávame tieto podujatia:

  * Slávnosť konfirmácienedeľa Sv. Trojice, 11. jún 2017 o 9.30 hod. Skúška konfirmandov z vedomostí bude v rámci služieb Božích na Svätodušný pondelok 5. júna 2017 o 18.00 hod.

  * Anglický biblický tábor – v termíne: 10. – 14. júla 2017.

  * Detsko-dorastenecký biblický tábor v Hermanovciach – v termíne: 7.-12. august 2017.    

     Prihláška na detský tábor (Hermanovce) je k dispozícii v kostole. Na anglický tábor bude k dispozícii neskôr.  

* Najbližšia sviatosť Večere Pánovej sa bude prisluhovať na 1.slávnosť svätodušnú, t.j. 4. júna v rámci SB.

* Upratovanie kostola – ďakujeme: Slavomír Gallo, Andrea a Lea Lukičové.

   Na budúcu sobotu (13.00hod.) pozývame rodiny: Gešperovci

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                                                  

KAZUÁLIE: pokrstení: Alexej Susečko

MILODARY:

* Pri krste Alexeja Susečka obetujú na cirk. ciele rodiny Gaľová a Susečková 50,-€; babka Gaľová 20,-€ a prababka Višňovská na SED 30,-€. – BZ sestra pri 70. narodeninách obetuje na cirk. ciele 50,-€. – Brat M. Hajník prosiac Pána Boha o silu a pomoc pri chorobe na cirk. ciele  20,-€. – BZ sestra s rod. pri spomienke na svoju mamu a babku pri nedožitých 90.narodeninách obetuje na cirk. ciele 20,-€.  Brat Miroslav Boroš na cirk. ciele 30,-€.     

* Dobrovoľný príspevok na MŠ: Ján, Marek a Peter Kirnágovci spolu 60,-€; rodina Švarbalíková (Jozef, Anna) a Pidanyová spolu 60,-€; Anna Liberková 20,-€

* Na Prameň: J. Kirnág 6,-€, Ľ. Hajník 5,-€. * Na SED: Pavel Žipaj 20,-€, Anna Mikulášová 20,-€. Ďakujeme.

* Zborový konvent odsúhlasil a do vašej štedrosti odporúča dobrovoľný milodar vo výške 20€ na rodinu na rok 2017, ako formu splácania záväzkov na opravu objektu MŚ-Dlhá. Ďakujeme!

*Služba presbyterov: dnes: J. Jenčko, J. Krištan; o týždeň: M. Hudacký, J. Švarbalík

* Ofera z minulej nedele: 117, 90€. Ďakujeme.

* Výška CP na rok 2017 zostáva nezmenená vo výške 6,-€ na pokrsteného člena.

*** Pokladničné hodiny na FÚ: streda a piatok 8.30 – 16.00 hod.**

 


Informačný list 04.06.2017


 


Informačný list Cirkevného zboru ECAV Vranov nad Topľou

Štúrova ul. 3; 057/446 10 33; 0907 132 767; 0918 828 337; vranov@ecav.sk; vargovcak79@gmail.com

 

DNES: 1.slávnosť svätodušná. Pentecoste.

Sviatočný verš a verš na týždeň: „Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom – hovorí Hospodin mocností.“ Zachariáš 4, 6

Verš na mesiac jún: „Boha treba viac poslächať ako ľudí!“  Skutky 5,29

 

Program slávnostných služieb Božích s Večerou Pánovou

Organová hudba * Úvodné slovo- privítanie

Predspev: Najsvätejší

     Kňaz: Najsvätejší,

    Zbor: Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého,

              zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil

              a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil.

              Haleluja, sláva Bohu!

Konfiteor č. 2 – vyznanie hriechov

   Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj a nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a)zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý. Amen.

Pieseň-Kyrie: ES 165      

Slávnostná Glória – odpoveď: Slávospev ES 167

Antifóna č. 42

    Kňaz: Príď, Duchu Svätý, naplň nás svojimi darmi.

    Zbor: Zhromažď všetky národy v jednotu viery.

Pozdrav, Kolekta, Žalm 104

Pieseň: ES 177, v.1-2

Evanjelium a  Apoštolské vierovyznanie

Pieseň: ES 177, v. 3      

Kázeň (Sk 2, 1-14.22-23.32-33.36-39 )  

* Spevokol: M. Luther: „Prosme vrúcne Ducha Svätého“(ES 179) *

Večera Pánova – úvod a liturgia str.XXVII. Piesne: 174, 175, 176    

Ďakovná modlitba, oznamy, apoštolské požehnanie

Pieseň: ES 173, v. 1-2          

Antifóna č. 41      

   Kňaz: Duch Svätý naplnil všetkých apoštolov. Haleluja!

   Zbor: A v rozličných rečiach hovorili veľké veci Božie. Haleluja!

Záverečná kolekta

Áronovské požehnanie

Pieseň: ES 173, v. 3-4   ***   Ukončenie s podaním rúk  (ofera pre kazateľa) 

 

  Myšlienka Dr. Martina Luthera na nasledujúci týždeň:

„Kristus sa narodil z Ducha Svätého,

preto aj my sa musíme duchovne narodiť z Ducha Svätého.“

 

OZNAM O SLUŽBÁCH BOŽÍCH CEZ TÝŽDEŇ:

* DNES: 1. slávnosť svätodušná, Pentecoste. Zoslanie Ducha Svätého.

     9.30   Slávnostné SB s Večerou Pánovou (ofera pre kazateľa)

   18.00  Večiereň

* ZAJTRA: Svätodušný pondelok 5. 6. 2017 – 2. slávnosť svätodušná

   18.00 Služby Božie – v rámci nich skúška konfirmandov (ofera pre kantorky)

* Nedeľa o týždeň 11. 6. 2017 – Svätá Trojica, Sancta Trinitas

    9.30  SLÁVNOSŤ KONFIRMÁCIE

                                                                                                                                           

OZNAMY:

* Biblická hodinautorok o 17.30 hod. na fare (Téma: Dejiny ev. duchovnej piesne)  

* Dorast a mládež: piatok o 17.00hod. * Mami-klub: štvrtok o 10.00hod.  * Nácvik spevokolu: štvrtok o 18.00 hod. * Pobožnosť v SED – piatok o 9.00 hod.

*** Do pozornosti Vám dávame tieto podujatia:

* V rámci Vranovských zborových slávností vystúpi v našom chráme v nedeľu 18.6.2017 v rámci služieb Božích Chlapčenský zbor BONIFANTES  (Pardubice, Česká republika)

* Služby Božie na záver školského roka s požehnávaním žiakov a študentov na letné prázdniny budú v nedeľu 25. júna 2017 o 9.30hod.

   * Anglický biblický tábor: 10. – 14. júla 2017. Prihlasovanie je skončené.

   * Detsko-dorastenecký biblický tábor v Hermanovciach: 7.-12. august 2017. Prihlasovanie je skončené.   

* 20. Dištriktuálny deň VD – uskutoční sa v nedeľu 9. júla 2017 v TATRAN HANDBALL ARÉNE v Prešove. Služby Božie s VP začínajú o 9.30hod. Popoludní o 14.00 hod. nová opera „Hrad prepevný“. Bližšie info na plagáte.

* Misijné dni VD – v hoteli SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch v dňoch 20.-23.júla 2017. Téma: Obnovme svoj dom. Prihlasovanie elektronicky na www.vdecav.sk/dni .

*** OZNAM O VOĽBÁCH SENIORA ŠZS: Predsedníctvo ŠZS oznamuje, že Mgr. Martin Chalupka vo voľbe za seniora ŠZS získal 2410 hlasov z 2845 všetkých účastníkov konventov v CZ, čo činí 98,8%. To znamená, že brat konsenior M. Chalupka bol zvolený za seniora na šesťročné volebné obdobie. Proti výsledkom volieb je možné podať žalobu do 15 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov volieb t.j. do 9.6.2017.

* Upratovanie kostolaNa budúcu sobotu (13.00hod.) pozývame rodiny konfirmandov.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                                                  

KAZUÁLIE: pokrstení: Tobias Novosiadly a Sebastián Novosiadly

MILODARY:  * Cirkevné ciele:  Pri krste Tobiasa a Sebastiána obetujú rodičia 50,-€ a starí rodičia Bižovci 50,-€.  

* Dobrovoľný príspevok na MŠ vo výške 20,-€: Jozef Palenčík, Pavol Biž. *Časopis Prameň: J.Palenčík 4,-€. * SED: Juraj Vargovič, Slov. Kajňa 20,-€; Ivana Pavliková, Seč. Polianka 20,-€. – Na angl. tábor: Anna Vagaská 4,-€. Ďakujeme.

*Služba presbyterov: dnes: V. Jenčko, O. Borošová, zajtra: J. Beňo, D. Stredný; o týždeň: S. Slávik, M. Višňovský.

* Ofera z minulej nedele: 147, 80€. Ďakujeme.

* Výška CP na rok 2017 zostáva nezmenená vo výške 6,-€ na pokrsteného člena. Prosíme Vás, aby ste si túto cirkevnú povinnosť čím skôr vybavili.

*** Pokladničné hodiny na FÚ: streda a piatok 8.30 – 16.00 hod.*

 

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy

Oznamy